آسیب شناسی اجتماعی

حوزه آسیب شناسی

بررسی علل گرایش مجدد معتادان(لغزش مجدد) به سوء مصرف مواد مخدر در شهرستان اراک سال 1390


بررسی علل گرایش مجدد معتادان(لغزش مجدد) به سوء مصرف مواد مخدر در شهرستان  اراک سال 1390 حامد برماس * (دکترای روانشناسی تربیتی، عضور هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، dr.bermas@gmail.com) فاطمه مهرابی رزوه (دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، درمانگر)  فیروزه زنگنه مطلق (کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک)  معصومه غازیانی (کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، پژوهشگر) چکیده: هدف این پژوهش بررسی علل گرایش مجدد معتادان(لغزش مجدد) به سوء مصرف مواد مخدر در شهرستان  اراک سال 1390 می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معتادین خودیار در سال 1389 در شهرستان اراک می باشد که تعداد 150 نفر با  استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی مقطعی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته می باشد که اعتبار محتوایی آن توسط متخصصین مورد تائید قرار گرفته است و پایای پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است که به میزان 87/0به دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل  اطلاعات از آمار توصیفی و استباطی استفاده شده است و برای مقایسه نمرات آزمودنیها از واریانس یکطرفه ( یک راهه) و برای تعیین تاثیر عوامل از آزمون تعقیبی شفه (shefe) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند بین عوامل، بیکاری، والدین معتاد، شکست در روابط عشقی و عاطفی، کمبود امکانات رفاهی،  امکانات رفاهی زیاد، بیماری های جسمی، فرار از مشکلات، تجربه لذت مجدد، پیشنهاد دوستان، کارسنگین، مسائل و مشکلات جنسی، ناامیدی و یاس، عادی به نظر رسیدن پاکی، ترک کردن جلسات در گرایش مجدد به مصرف مجدد مواد (لغزش) رابطه معناداری وجود دارد. کلمات کلیدی: گرایش، سوء مصرف، مواد مخدر مقدمه: سو مصرف مواد یک معضل جهانی است که هر جامعه با توجه به ویژ گی خاص افراد خود به نحوی از آن رنج می برد ]1[ . مشخصات فرهنگی ، اجتماعی ، نگرش و دید گاههای موجود در هر جامعه به ویژه در مورد مشکل  اعتیاد می تواند گروههای مختلفی از افراد هر جامعه را در معرض سوء مصرف  مواد مخدر قرار دهد ]2[. عوارض بسیار جدی اعتیاد بر سلامت فرد ، زندگی خانوادگی ، اقتصاد  ، امنیت و رشد فر هنگی جامعه بسیار گسترده وعمیق است . مهار توسعه، به هم خوردن ثبات سیاسی و تهدید روند دموکراسی در جوامع از عوارضی است که به معضل اعتیاد نسبت داده می شود ]1[. اعتیاد در کنار سو ء تغذیه و آلو دگی های زیست محیطب از مشکلات  بز رگ جوامع بشری است که متاسفانه تمامی جوامع صنعتی و غیر صنعتی را گرفتار کرده است و جامعه ما نیز به میزان زیادی با آن روبرو است. به گونه ای که در ایران اعتیاد در سال های اخیر روند روبه رشد داشته است ]3[. علاوه بر زمینه های اقتصادی و اجتماعی یکی دیگر از مشکلات عمده افراد معتاد بیماری های جسمی و روانی این افراد می باشد و ار آنجایی که در مورد اعتیاد هم مثل سایر بیماری ها و معضلات به پیشگیری توجه بیشتری شده است موفقیت چندانی در این زمینه بدست نیامده است به گونه ای که عود اعتیاد در مراجعین به مراکز خود معرف ترک اعتیاد بهزیستی معادل 80 درصد بوده است ]3[.لازم است ضمن شناخت دقیق مکانیسم و ماهیت اعتیاد و شناخت علل و عوامل زمینه ساز آن موجبات آگاهی و شناخت همگانی را نیز فراهم ساخت. بدین ترتیب یکی از راههای موفق ترک اعتیاد تشکیل گروههای معتادین خود یار است، که توسط خود معتادان به منظور حمایت، گفتگو ، راهنمایی و ارائه راه حل به یگدیگر تشکیل می شوند . گروههای خود یار معتادان به مواد مخدرNAبه پیروی از گروههای خودیاری معتادان به الکل AAشکل گرفته و در سالهای اخیر به طور وسیعی در تمام کشورهای جهان کسترش یافته است ]4[. در این گروهها بسیاری از معتادان به مرحله ترک رسیده و موفق شده اند اعتیاد خود را کنار بگذارند. با توجه به آمارهای عود مجدد در معتادین ترک کرده ،در صدد آن شدیم که عوامل موثر بر عود مجدد معتادین ترک کرده را بررسی نماییم تا بتوانیم از اثر ماندگاری و ترک را بیشتر نماییم. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی مقطعی می باشد که بر روی تمام معتادین خودیار در سال 1389 در شهرستان اراک انجام شده است . تعداد نمونه 150 نفر و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته می باشد که اعتبار محتوایی آن توسط متخصصین مورد تائید قرار گرفت و پایای پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و به میزان 87/0به دست آمد و جهت جمع آوری اطلاعات از آمار توصیفی و استباطی استفاده شده و  برای مقایسه نمرات آزمودنیها از واریانس یکطرفه ( یک راهه) و برای تعیین تاثیر عوامل از آزمون تعقیبی شفه (shefe) استفاده شده است و نمرات با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها : یافته های این پژوهش با توجه به اهداف مطرح شده به شرح زیر ارایه می گردد:                                                                   جدول 1: داده های استنباطی کل آزمون   جمع مجذورات درجه آزادی df میانگین مجذورات F Sig واریانس بین گروهی 524/2796 14 752/199 546/149 000 واریانس درون گروهی 237/2925 2190 336/1 - - با توجه به نتایج درج شده در جدول 1بین اثر گذاری عوامل مطرح شده (بیکاری، والدین معتاد، شکست درروابط عشقی و عاطفی، کمبود امکانات رفاهی،  امکانات رفاهی زیاد، بیماری های جسمی، فرار از مشکلات، تجربه لذت مجدد، پیشنهاد دوستان، کارسنگین، مسائل و مشکلات جنسی، ناامیدی و یاس، عادی به نظر رسیدن پاکی، ترک کردن جلسات) در گرایش به مصرف مجدد مواد، با توجه به نمره F به دست آمده از مقایسه واریانس ها  در سطح (05/0 p>) با درجه آزادی (14و2190)  بین عوامل مطرح شده و گرایش مجدد به اعتیاد با اطمینان 95 درصد اختلاف معنادار آماری وجود دارد. بر مبنای این هدف کلی پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر حاصل گردید: جدول 2: تفاوت میانگین و خطای استاندارد عوامل اثر گذار در بازگشت مجد به اعتیاد سوالاتJ   سوالات I   ترک کردن جلسات عادی به نظر رسیدن پاکی ناامیدی و یاس مسائل و مشکلات جنسی کارسنگین پیشنهاد دوستان تجربه لذت مجدد فرار از مشکلات بیماری های جسمی امکانات رفاهی زیاد کمبود امکانات رفاهی شکست در روابط عشقی و عاطفی والدین معتاد دسترسی به مواد بیکاری     *61/1- *10/1- *90/0- 15/0- *38/1 *43/1 56/0- 63/0- *80/1 *01/2 *31/1 *13/1 *06/1 *79/0-   بیکاری Mean Difference (I-J) 19/0 12/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0   Std.Error 81/0- 130/0- 10/0- 63/0 *17/2 *22/2 23/0- 15/0- *59/2 *80/2 *10/2 *93/1 *85/1   *79/0 دسترسی به مواد M.D(I-J) 192/0 120/0 135/0 135/0 135/0 134/0 135/0 135/0 135/0 135/0 135/0 135/0 135/0   135/0 Std.Error *67/2- *16/2- *96/0- *21/1- 31/0 37/0 *62/1- *70/1- *74/0 *95/0 25/0 07/0   *85/1 *06/1- والدین معتاد M.D(I-J) 192/0 120/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0   13/0 134/0 Std.Error *75/2- *23/2- *04/2- *29/1- 24/0 29/0 *70/1- *77/1- 66/0 *87/0 17/0   74/0 *93/1- *13/1- شکست عشقی M.D(I-J) 192/0 120/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0   134/0 13/0 134/0 Std.Error *92/2- *41/2- *21/2- *46/1- 06/0 12/0 *87/1- *95/1- *48/0 *70/0   17/0 25/0 *10/2- *31/1- کمبود امکانات M.D(I-J) 192/0 120/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0   134/0 134/0 135/0 134/0 Std.Error -3/62* -3/11* -2/91* -2/17* /630- -/85 -2/57* -2/65* /21*0-   70*/0 -/87 -/952 -2/80* -2/01* امکانات رفاهی زیاد M.D(I-J) 192/0 120/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0   134/0 134/0 134/0 135/0 134/0 Std.Error -3/41* -2/90* -2/70* -1/95* -/421 -/369 -2/36* -2/44*   -/210* 489*/ -/666 -/741 -2/59* -1/80* بیماری جسمی M.D(I-J) 0/192 0/120 0/134 0/134 0/134 0/134 0/134 0/134   0/134 0/134 0/134 0/134 0/134 0/135 Std.Error /97*0- /460- /260- 48/0 2/02* 2/07* 074/0   2/44* 2/65* 1/95* 1/77* 1/70* /150- 63/0 فرار از مشکلات M.D(I-J) 192/0 120/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0   134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 135/0 134/0 Std.Error -1/04 /530- /340- 40/0 1/94* 1/99*   /070- 2/36* 2/57* 1/87* 1/7* 1/62* /230- 56/0 لذت مجدد M.D(I-J) 192/0 120/0 134/0 134/0 134/0 134/0   134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 134/0 135/0 134/0 Std.Error   51/0 70/0 1/45* 2/99* 3/04* 1/04* 97*/0 3/41* 3/62* 2/92* 2/75* 2/67* 81/0 1/61* ترک جلسات M.D(I-J)   182/0 192/0 192/0 192/0 191/0 192/0 192/0 192/0 192/0 192/0 192/0 192/0 192/0 192/0 Std.Error   همانطور که نتایج جدول 2 نشان می دهد بین عامل بیکاری و بازگشت مجدد به اعتیاد اختلاف معنا داری وجود دارد و نتایج آزمون پیگردی توکی نشان داد که بین  بیکاری و عواملی چون داشتن والدین معتاد، شکست در روابط عشقی و عاطفی، کمبود امکانات رفاهی، امکانات رفاهی زیاد، بیماری های جسمی، پیشنهاد دوستان و کار سنگین رابطه معنا داری وجود ندارد.  همچنین بین عامل دسترس آسان به مواد و بازگشت مجدد به اعتیاد اختلاف معنا داری وجود دارد و نتایج آزمون پیگردی توکی نشان داد که بین عامل دسترسی آسان به مواد مخدر و عواملی چون بیکاری، داشتن والدین معتاد، شکست در روابط عشقی، کمبود امکانات رفاهی، امکانات رفاهی زیاد، بیماری های جسمی و پیشنهاد دوستان، رابطه معنا داری وجود دارد. تحلیل داده ها نیز نشان می دهد، بین داشتن والدین معتاد و گرایش مجدد به اعتیاد  تفاوت معنا داری وجود دارد. نتایج آزمون پیگردی توکی نشان داد که  بین عامل داشتن والدین معتاد و عواملی چون وجود امکانات رفاهی زیاد و بیماریهای جسمی رابطه معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر بین عامل شکست در روابط عشقی و بازگشت مجدد به اعتیاد رابطه معنا داری وجود دارد و نتایج آزمون پیگردی توکی نشان دا د که بین  عامل شکست در روابط عشقی و عاطفی و بیکاری، دسترسی آسان به مواد، داشتن والدین معتاد ، فرار از مشکلات، تجربه لذت مجدد، مسائل و مشکلات جنسی، یاس و ناامیدی، عادی به نظر رسیدن پاکی و ترک جلسات بهبودی رابطه معنا داری وجود. نیز نتایج نشان می دهد بین عامل کمبود امکانات رفاهی و بازگشت مجدد به اعتیاد رابطه معنا داری وجود دارد و نتایج آزمون پیگردی توکی نشان داد که بین  عامل کمبود امکانات رفاهی با عواملی چون  بیکاری، دسترسی آسان به مواد، داشتن والدین معتاد، فرار از مشکلات، تجربه لذت مجدد، مسائل و مشکلات جنسی، یاس و ناامیدی، عادی به نظر رسیدن پاکی و ترک جلسات بهبودی رابطه معنا داری وجود دارد. در این راستا نتایج نشان می دهد بین عامل بیماری های جسمی و بازگشت مجدد به اعتیاد رابطه معنا داری وجود دارد و نتایج آزمون پیگردی توکی نشان دا د که بین  عامل بیماری های جسمی عواملی چون  بیکاری، دسترسی آسان به مواد، داشتن والدین معتاد ، شکست در روابط عشقی، فرار از مشکلات، تجربه لذت مجدد، مسائل و مشکلات جنسی، یاس و ناامیدی، عادی به نظر رسیدن پاکی و ترک جلسات بهبودی رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین عامل فرار از مشکلات و(لغزش ) بازگشت مجدد به اعتیاد رابطه معنا داری وجود دارد و نتایج آزمون پیگردی توکی نشان داد که بین  عامل فرار از مشکلات و عواملی چون  داشتن والدین معتاد، شکست در روابط عشقی، کمبود امکانات رفاهی، امکانات رفاهی زیاد، بیماری جسمی، پیشنهاد دوستان و کارسنگین و ترک جلسات  رابطه معنا داری را نشان می دهد. همانطور که نتایج نشان می دهد بین عامل تجربه لذت مجدد و (لغزش ) بازگشت مجدد به اعتیاد رابطه معنا داری وجود دارد و نتایج آزمون پیگردی توکی نشان دا د که بین  عامل تجربه لذت مجدد وداشتن والدین معتاد ، شکست در روابط عشقی، کمبود امکانات رفاهی، امکانات رفاهی زیاد، بیماری جسمی، پیشنهاد دوستان و کارسنگین اثر گذاری رابطه معنا داری وجود. بدین ترتیب نتایج جدول2نشان داد که بین عامل عادی ترک کردن جلسات بهبودی و دنبال نکردن برنامه بهبودی و(لغزش ) بازگشت مجدد به اعتیاد رابطه معنا داری وجود دارد و همانطور که نتایج آزمون پیگردی توکی نشان دا د که بین  عامل عادی ترک کردن جلسات بهبودی و دنبال نکردن برنامه بهبودی وبیکاری، داشتن والدین معتاد، شکست در روابط عشقی، کمبود امکانات رفاهی، امکانات رفاهی زیاد، بیماری های جسمی، فرار از مشکلات، تجربه لذت مجدد، پیشنهاد دوستان، مسائل جنسی و کار سنگین رابطه معنا داری وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس اطلاعات به دست آمده از این پژوهش بین عوامل یاد شده (بیکاری، والدین معتاد، شکست درروابط عشقی و عاطفی، کمبود امکانات رفاهی،  امکانات رفاهی زیاد، بیماری های جسمی، فرار از مشکلات، تجربه لذت مجدد، پیشنهاد دوستان، کارسنگین ، مسائل و مشکلات جنسی، ناامیدی و یاس، عادی به نظر رسیدن پاکی، ترک کردن جلسات ) در گرایش  مجددبه مصرف مجدد مواد(لغزش ) رابطه معنا داری وجود دارد که نتایج این پژوهش با پژوهش های پیشین همسو می باشد که شامل: در پژوهش انجام شده توسط مسئول بازپروری و مرکز تحقیق اعتیاد در شهر بمبئی (به نقل از توسلی (13)) از 235 نفر افراد خود معرف به این مراکز بازپروری 125 نفر (56%) از خانواده هایی بودند که در آنها والدین یا بستگان معتاد وجود داشته 209 نفر (89%) به خاطر فرار از مشکلات و عدم مواجه شدن با واقعیت و 197 نفر (84%) نیز به خاطر یاس و ناامیدی و بی تفاوتی به مصرف مجدد روی آوردند. همچنین در پژ وهش کورش امینی و همکاران (9)در سال 79 در شهر همدان نشان داد که از دیدگاه معتادان عامل بین فردی مرتبط با عود ، معاشرت با دوستان معتاد و منحرف (5/87 درصد) و مهمترین عامل شغلی، بیکاری (9/70 درصد) بود و در عوامل اقتصادی، فقر با فراوانی 7/67 درصد مهمترین عامل بود. عامل خانوادگی مرتبط با عود، برای افراد مجرد، برخورد نامناسب خانواده (100 درصد) و برای افراد متاهل (1/74 درصد) برخورد همسر و فرزندان بود. بررسی یافته های پژوهش محمد رضا دین محمدی (9) در شهر  زنجان نشان داد که میانگین سنی واحد های پژوهش 66/34 سال با انحراف معیار 52/8 سال بوده است. تمام واحد های پژوهش حداقل یکبار سابقه ترک مصرف مواد مخدر را تجربه کرده بودند. در تحقیق رئوفی (10) 4/49 درصد معتادان دارای حداقل یکبار ترک بوده اند. درضمن این یافته را پژوهشی که توسط منصوری (14) در سال 1377 صورت گرفت نیز تایید می کند. در تحقیق منصوری نیز مهمترین عامل و انگیزه های معتادان برای ترک اعتیاد از دست دادن آبرو و اعتبار خود و خانواده ذکر شده است. البته این امر را می توان برای جامعه ایران با توجه به عقاید، فرهنگ و سنن حاکم، اختصاصی تلقی کرد. در پژوهش فروغی نیز بیشترین مشوق افراد به شروع مصرف مواد مخدر دوستان خارج از مدرسه و همکاران محل کار بود و فقط یک نفر بدون پیشنهاد دیگران مصرف مواد را شروع کرده بود . بیشترین مکانی که اولین بار مصرف مواد مخدر از آن شروع شده بود در میهمانی هاي دوستانه بود.  سابقه اعتیاد در بین بستگان درجه اول در4درصد واحدهاي مورد پژوهش وجود داشت و به ترتیب شامل: برادر، پدر، همسر، پدر و برادر توأماً بود (6). در پژوهشی جلالی و همکاران میزان خشونت تجربه شده در بین همسران افراد معتاد بسیار بیشتر از سایرین بوده و با سطح تحصیلات فرد معتاد ارتباط داشت به گونه اي که در افراد با سطح تحصیلات بالاتر خشونت علیه همسر کمتر بود. همچنین میزان بروز خشونت با شاغل بودن یا بیکار بودن فرد معتاد، سطح تحصیلات همسر و حمایت اجتماعی همسر داراي رابطه معناداري بود(7). جزایري و همکاران بیان می کنند اختلالات شخصیت در مقیاس هاي پرخاشگر، وابسته، آزارطلب و پارانوئید در معتادین بیشتر است (8(. مارلت (1994) به نقل از امیرپور (11) گزارش کرد که فشارهای اجتماعی برای مصرف دارو به وسیله 36 درصد از معتادان به هروئین، 32 درصد سیگاری ها و 18 درصد الکلی ها به عنوان عامل کمک کننده برای عود می باشد .لوینسیون و همکاران (1997) به نقل از اسماعیلی (12) عواملی مانند از دست دادن موقعیت اجتماعی و خانوادگی، فشارهای اجتماع برای استفاده از مواد (مانند: زندگی کردن با یک سوء مصرف کننده دارو، وارد شدن در اماکنی که محل تجمع معتادان می باشد) و عدم وجود علاقه به تفریحات سالم را از عوامل مهم  سوق دهنده ی فرد به اعتیاد مجدد بعد از اقدام قبلی برای قطع مصرف بیان کردند. اکثر مددجویان مهمترین عامل شغلی مرتبط با اعتیاد مجدد را « بیکاری» ذکر کرده اند. سادوک و سادوک بعد از بررسی منابع، پنج عامل را در عود مصرف تریاک معرفی کرده اند که عبارتند از : بیکاری یا نداشتن شغل مناسب، فعالیت های جنایتی ( خلاف قانون )، مصرف مواد اعتیاد آور، اختلال در روابط خانوادگی، وجود بحران های مختلف در زندگی برای مثال: مشاجرات، ازدست دادن روابط بین فردی و ...). همان طور که مطرح شد یکی از علل مهم و شناخته شده عود اعتیاد بیکاری است. بیکاری در واقع به عنوان یک پدیده ی اجتماعی زمینه ی مساعدی برای انحرافات به ویژه اعتیاد می باشد. بیکاری و عدم اشتغال نه تنها از طریق عدم تامین زندگی اقتصادی و رفاه مادی و معنوی برای اعضای خانواده، بلکه از طریق اختلال در استحکام شخصیتی، ثبات اخلاقی، مناعت طبع، امید به آینده و اقتدار فرد منجر به انحرافات مختلف از قبیل اعتیاد می شود. منابع: 1. Meysamieh A, Faramarzi B, HolakoueiNaeini K. [How addicts think about addiction and community problems?]. Tehran University Medical Journal (TUMJ). 2006 August; 64(5):34-43. 2. Shaikhavandi D.Sociology of Misdemeanouehran: Ofogh Publishers; 2004. 3. Sadeghieh Ahari S, Azami A, Amani F,Sedigh A. Factors affecting the relapse amongthe patients referring voluntarily to addictionabandoningcenters, 2000. Journal of ArdabilUniversity of Medical Sciences (JAUMS).2004 June-September; 3(12):36-40.4.     4-Vazirian M, Mostashari G. [Practical Guidefor Treatment of Substance Abusers]. TheMinistry of Health and Medical Education; 2002 (5). 5- Shojaei Tehrani H, Sobhani A. [Eteead,Avamel Mostaed Konandeh, Asarat SueBahdashti, Pishgiri va Darman]. Parts ofUNIDCP Report; 2000.6. 6-Foroughi S.[Aligoudarz township selfintroduced addicts, characteristics].YAFT-E.2003 Spring; 5(16):57-62 7- Jalali D, Rahbarian JB. The violence andsome factors connected among addicted'swives. Social Welfare.2006 Fall; 6(22):149-171 8- Jazayeri AR, Pourshahbaz A, Hajir F,Rezayee M. [Relationship between anti-socialand orderline personality disorder andaddiction in kermanshahi men (18-35 years old)].HAKIM. 2004 spring; 7(1):49-54. 9-امینی کوروش، امینی داریوش، افشار مقدم فاطمه و آذر ماهیار و محمد رضا دین محمدی. بررسی عوامل اجتماعی و محیطی مرتبط با بازگشت مجدد معتادان به مصرف مواد اوپیویید در مراجعین به مرکز دولتی ترک اعتیاد شهر همدان. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، 1382؛ دوره 11، شماره 45، صفحات 47-41. 10-رئوفی مریم و همکاران .بررسی ویژگی های دموگرافیک معتادان خود معرف به درمانگاه سرپایی سازمان بهزیستی کرمانشاه. کرمانشاه: 1377، صفحات 141-140. 11-امیرپور مهناز ، بررسی علل گرایش به اعتیاد نوجوانان و جوانان در استان خراسان . پایان نامه فوق لیسانس جامعه شناسی، مشهد: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه مشهد، 1376. 12- اسماعیلی، هاجر، بررسی عوامل بازگشت معتادان در مرکز خیریه شهر قم، پایان نامه کارشناسی، تابستان 85 13- توسلی، محمد، بررسی عوامل بازگشت معتادان در مرکز بهزیستی ایلام، پایان نامه کارشناسی،87-86. 14-منصوری سید مهران، علل گرایش معتادان خود معرف به مواد مخدر و علل تمایل آنهابه ترک در استان کرمان. کرمان: سازمان بهزیستی، 1377، صفحات 51- 124. Abstract: The purpose of this research is study of retendency causes addiction (back slip) to drug abuse in the city of Arak in 1390. The statistical Society includes all self-help addicts in 1389 in Arak city that The 150 sampling method is selected as the sample. This study was a descriptive cross sectional study and Data collection tool is a questionnaire researcher made that the content validity has been confirmed by experts and Reliable questionnaire also is assessed using Cronbach's alpha that The rate of 0/87 is obtained.  For data analysis descriptive statistics were used and illation and To compare the scores of subjects ANOVA (one way) and Scheffe post hoc test is used to determine the effect of factors (shefe). The results showed that among the factors, unemployment, drug-addicted parents, failure in love and emotional ties, lack of amenities, great amenities, physical condition, and escape from the problems, pleasure experienced back, friends suggest, heavy-duty, sexual problems, hopelessness and despair, the average purity to reach, leaving the back orientation sessions in the use of back material (slip) there is meaningful relationship. Key word: Tendency, drug abuse, drug
+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 8:57  توسط   |